fbpx

Uslovi korištenja

Izrada web stranica Web hosting internet marketing o nama kontakt domene Sitemap politika privatnosti Izrada online prodavnica ED-Vision

Opšti i posebni uslovi pružanja usluga hostinga

Uvod

Ovim opštim i posebnim uslovima pružanja usluga hostinga uređuju se pravni odnosi između ED – Vision (u daljem tekstu Davatelj usluge), i korisnika usluge. Opšti uslovi korištenja stupaju na snagu 12.04.2021. te važe dok se ne promijene. Ove uslove možemo s vremena na vrijeme ažurirati ili izmijeniti kako bismo bili u skladu sa zakonom ili u skladu s promjenjivim poslovnim zahtjevima.

Cijene i uslovi plaćanja

Cjenovnik svih usluga koje Davatelj usluga pruža javno je dostupan na https://ed-vision.com/web-hosting  adresi.

ED-Vision je ovlašten mijenjati cjenovnik, o čemu će obavijestiti korisnike objavom na svojim internet stranicama ili na drugi za to prikladan način.

Na postojeće korisnike izmijenjena cijena primjenjivati će se po isteku roka od 30 dana od dana objavljivanja tih izmjena na službenoj stranici Ed-Visiona ili na koji drugi za to prikladan način.

Korisnik se obavezuje usluge platiti do dana dospijeća. U slučaju da račun nije namiren do dospijeća, ED-Vision je ovlašten na dospjela, a neplaćena potraživanja zaračunati zakonsku zateznu kamatu, kao i troškove slanja opomene, te ima pravo da deaktivira uslugu da klijent ne bi nanio veću štetu.

Ukoliko korisnik usluga ne podmiri svoje obveze prema ED-Vision u roku 30 dana od datuma izdavanja predračuna / računa, a po pisanoj opomeni, Ed-Vision može bez dodatnog pisanog upozorenja trenutačno prekinuti korisnički odnos, kao i pokrenuti postupak sudske naplate.

Tačnost podataka

Davatelj usluga ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga:
a) ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu odnosno pravnoj sposobnosti Korisnika, nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, netočni ili neistiniti,
b) ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zloupotrijebiti usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu usluga,

Davatelj usluga ima pravo distribuirati Korisniku informativne poruke elektronskom poštom ili pisanim putem, samo o svojim uslugama i informacijama vezanima za korištenje usluga.

Korisnik je dužan elektronskom poštom ili pisanim putem obavijestiti Davatelja usluga o bilo kakvoj promjeni ličnih/kontakt podataka najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjene, u protivnom smatrat će se da je dostava valjano izvršena na temelju postojećih podataka.

Komunikacija

Korisnik može kontaktirati Pružaoca usluge putem zvaničnog emaila info@〉ed-vision.com.

Svaka e-pošta dobiva odgovor u roku od 12 sati. U slučaju hitne intervencije možete nas kontaktirati na broj +387 62 129 740.

Povjerljivi podaci

ED-Vision poštuje privatnost svojih klijenata, te u međusobnoj komunikaciji koristiti samo one podatke koje su klijent dostavi. Neki od ovih privatnih podataka su veoma važni pri registraciji hostinga i domena, te će se koristiti i u te svrhe. Privatne podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili pojedinačnim zahtjevima za informacijama te ćemo se oslanjati na te podatke kako bismo bolje razumjeli potrebe korisnika, a radi unapređenja naših proizvoda i usluga. U tom pogledu možemo koristiti te informacije kako bismo kontaktirali korisnike. Nećemo prodavati niti koristiti te podatke, niti ćemo prenositi te podatke trećoj strani bez pristanka korisnika.

Backup, sigurnosne kopije Web prostora

ED-Vision u svakom korisničkom panelu tj. administraciji web hostinga (cPanel) nudi opciju samostalne izrade sigurnosne kopije korisnikovog web hosting prostora, mailova, mysql baza, statistika i sl. Svaki korisnik samostalno može kreirati kompletan backup svog web prostora i pohraniti ga lokalno na svoj računar ili CD / DVD.

ED-Vision ne može snositi odgovornost uslijed gubitka podataka u korisnikovom web prostoru stoga je vrlo bitno da korisnik samostalno redovno izrađuje svoje lokalne backup sigurnosne kopije.  Sigurnosne kopije davaoca usluge zamišljene su kao praktične usluge i nisu zamijenjena za zamjenu sigurnosnih kopija korisnika. Korisnikova je odgovornost osigurati sigurnosnu kopiju svih svojih važnih podataka.

Ukoliko Davaoc usluge bude smatrao da bi drugi pružaoc usluga bolje zadovoljio korisnikove potrebe, zadržava pravo da po vlastitom nahođenju, raskine ugovor o hostingu. Ako je to razumno, pružit će obavijest o raskidu u roku od 30 dana i pružit će sigurnosnu kopiju cjelokupnog sadržaja web mjesta i e-pošte.

Korištenje hostinga u legalne svrhe

ED-Vision se obavezuje omogućiti korištenje zakupljenih usluga na najbolji mogući način.

Sve usluge zakupljene od firme ED-Vision se smiju koristiti samo za legalne svrhe. Zakupom web prostora i internet domene tj. usluga tvrtke ED-vision podrazumijeva se da će se korisnik usluga pridržavati u skladu sa svim navedenim pravilima i uvjetima korištenja te da u potpunosti preuzima odgovornost pri korištenju zakupljenih usluga.

ED-Vision nije dužan nadgledati i kontrolisati sadržaj koji sam korisnik objavljuje na svojoj domeni i web prostoru.

Korisnik je jedini odgovoran za kompletan sadržaj koji se nalazi i objavljuje u njegovom web prostoru te je odgovoran za bilo koju nastalu štetu koja može nastati njegovim korištenjem, objavljivanjem ili prikazivanjem na internetu kroz web prostor i domenu. To se odnosi na: objavljivanje ili prenošenje informacija koje direktno krše postojeće lokalne i/ili međunarodne zakone, objavljivanje ili prenošenje informacija za koje se zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim osobama,  slanje ili prenošenje reklamnih ili promotivnih materijala drugim korisnicima interneta bez njihovog pristanka ili traženja (SPAM), objavljivanje, prenošenje ili slanje sadržaja koji su zaštićeni zakonom, pribavljanje ili objavljivanje tajnih, odnosno zaštićenih podataka neke osobe, firme, servisa ili drugog pravnog subjekta, objavljivanje, slanje ili prenošenje uvredljivih, prijetećih, vulgarnih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe, neovlašteno korištenje tuđeg korisničkog računa ili e-mail adrese,  objavljivanje, slanje ili prenošenje sadržaja koji nude usluge ili proizvode u obliku lančanih pisama, sva djela koja na direktan ili indirektan način mogu ugroziti sigurnost ili neometan rad drugih korisnika, odnosno funkcioniranje usluga, objavljivanje sadržaja za odrasle, uključujući pornografiju i druge neprimjerene sadržaje, na prostoru zakupljenom od Ed-Visiona, objavljivanje piratskih i drugih nelegalnih sadržaja na prostoru zakupljenom od ED-Visiona, što uključuje ali nije ograničeno na: cracking, hacking, phishing, phreaking, kao i pružanje veza (linkova) prema takvim sadržajima.

ED-Vision nema obavezu da kontroliše i provjerava  sadržaj koji korisnici postavljaju na prostor zakupljen od ED-Visiona. ED-Vision ima pravo da onemogući ili ukine pristup korisnicima bilo kojoj usluzi u slučaju procjene da se usluga ne koristi na prikladan način te zadržava pravo da traži naknadu troškova koji su izazvani neprihvatljivim odnosno nedozvoljenim korištenjem usluga od strane Korisnika.

Transparentnost informacija

Korisnik je dužan omogućiti cjeloviti uvid u svoj web prostor ako je to potrebno u pravnom sporu, pravnog gonjenja ili istrage koja se vodi protiv samog korisnika. Ed-vision nema osnove za predaju i davanje na uvid pristupnih podataka trećoj strani jer sam korisnik ima potpuna administrativna prava za rad sa svojom domenom i kompletnom administracijom svog web prostora. U slučaju istrage ovlaštenih domaćih ili stranih državnih institucija, pravnog spora ili tužbe, na osnovu službenog sudskog naloga ili policijske istrage ED-Vision smije omogućiti pristup informacijama o korisničkom računu, inicijalnoj ponudi narudžbe te službenog računa koji je izdan Korisniku.

Nedostupnost usluga zbog “više sile”

Korisnik je saglasan da postoji mogućnost da usluga Ed-visiona neće uvijek biti dostupna i da Ed-vision ne odgovara za nastalu štetu. Internet je međunarodna računarska mreža koju ED -Vision ne može kontrolisati, već je samo vezan za nju, te zbog toga ne može garantovati dostupnost usluga koje nisu pod direktnom kontrolom ED-Visiona.

Korisnik se slaže i potvrđuje da razumije, da ED-Vision neće biti odgovoran za bilo kakav prekid u uslugama koji proizlazi direktno ili indirektno iz:

  • Prekida u protoku podataka na ili s Interneta
  • Aktivnosti ili prekida usluga koje pruža treća strana
  • Faktora koji su izvan naše razumne kontrole
  • Bilo kakvih radnji ili propusta od strane Korisnika
  • Problema s opremom Korisnika i / ili opremom treće strane

 

Ed-Vision neće biti odgovoran za eventualnu štetu ili izmaklu korist proizašlu tokom neophodnog održavanja sistema, a koja bi mogla imati utjecaj na kvalitetu usluge ED-Visiona.

ED-Vision ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja bi eventualno nastala privremenim ili trajnim prekidom korisničkog odnosa zbog neplaćanja dospjelih računa ili kršenja uslova.

Zabranja preprodaje usluga web hostinga

Hosting paketi su isključivo za upotrebu od strane korisnika. Korisnici hosting paketa nisu ovlašteni za preprodaju zakupljenog paketa, niti davanje usluge hostinga trećim stranama na zakupljenom prostoru osim ako sa ED-Visionom ne sklope takav ugovor.

Grubo kršenje pravila ima za posljedicu ukidanje usluge bez najave. ED-Vision nije odgovoran za eventualne štete ili odštetni zahtjev koji mogu nastati korisnikovim nepridržavanjem ovih pravila. Korisnik se obavezuje ED-Visionu nadoknaditi svaki eventualni trošak prema trećim stranama proizašao iz neprimjerenog korištenja usluga.

Upozorenja pred istek usluge, suspenzije i brisanje

ED-Vision će 30 dana prije isteka usluge obavjestiti Korisnika na E-mail, SMS ili na neki drugi način o tome da usluga ističe, te korisniku poslati predračun za produžetak usluge.

U slučaju da se uplata realizira, poštom ćete dobiti originalni račun.

U slučaju grubog kršenja pravila, ED-Vision. ima pravo da deaktivira uslugu, bez ranijeg upozorenja.

Klijent ima obavezu da dostavi ED-Visionu svaku promjenu ličnih podataka (naziv, adresa, telefon). ED-Vision ne odgovara u slučaju da ne primite upozorenje, predračun ili račun zbog pogrešnih podataka.

Ponašanje klijenta

Ni pod kojim uvjetima nećemo tolerisati prijeteće ili nasilno ponašanje prema zaposlenicima ED-Visiona. Ako se to dogodi, zadržavamo pravo da odmah raskinemo ugovor o hostingu.

Ako se klijent tijekom telefonskog razgovora, e-pošte ili drugog načina komuniciranja, najavi pokretanje pravnih radnji protiv ED-Visiona ili kaže bilo šta, na osnovu čega bi se moglo zaključiti da korisnik možda namjerava pokrenuti pravni zahtjev protiv nas, pridržavamo pravo odbijanja telefonske podrške. Svaka daljnja korespondencija tada se mora poslati e-poštom.

Zahtjev za ponudom

Iniciranje sastanka